เกี่ยวกับสาขา


ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 ปรัชญา


มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นผู้นำด้านวิชาการและการปฏิบัติงานด้านบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2 ความสำคัญ


ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลของโลกาภิวัตน์ ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำให้เศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรค ซึ่งภาคธุรกิจต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวและความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันในโลกที่มีการแข่งขันสูงได้  ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคธุรกิจจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การประกอบการธุรกิจ และ การจัดการธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขององค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจต่อไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม โดยเฉพาะบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนที่เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นรากฐานสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว
3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1)       เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การประกอบการธุรกิจ และ การจัดการธุรกิจบริการ 

2)       เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3)       เพื่อสร้างงานวิจัยทางการบริหารธุรกิจในการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

4)      เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ทางการบริหารธุรกิจ