ติดต่อเรา


แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์
พิชามณต์ชาญสุไชยwww.teacher.ssru.ac.th/pichamon_ch/pichamon.ch@ssru.ac.th
2อาจารย์
สุธาพงศ์ถาวรภิญโญwww.teacher.ssru.ac.th/sutha_po/sutha.po@ssru.ac.th
3อาจารย์
กิตติเวทย์บุญโญปกรณ์www.teacher.ssru.ac.th/kittivate_bo/kittivate.bo@ssru.ac.th
4อาจารย์
พัทธนันท์ชัยบุตรwww.teacher.ssru.ac.th/phatthanan_ch/phatthanan.ch@ssru.ac.th
5อาจารย์ดร.ขวัญชลหัสโยธินwww.teacher.ssru.ac.th/khwanchol_ha/khwanchol.ha@ssru.ac.th