อาจารย์ประจำหลักสูตร


แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชล หัสโยธิน
หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Email : khwanchol.ha@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/khwanchol_ha/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณชญา หิรัญฤทธิกร
Email :phatthanan.ch@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/punchaya_hi/
อาจารย์  ดร.สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ
Email : sutha.po@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/sutha_po/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชามณต์ ชาญสุไชย
Email : pichamon.ch@ssru.ac.th
Website :  www.elfms.ssru.ac.th/pichamon_ch
Miss Catherine Cosme Talawan
Email : catherine.ta@ssru.ac.th
Website : https://elfms.ssru.ac.th/catherine_ta