อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ พิชามณต์ ชาญสุไชย
หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
Email :  valisvalin.ch@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/valisvalin_ch/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ชัยบุตร
Email :phatthanan.ch@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/phatthanan_ch/
ดร. สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ
Email :sutha.po@ssru.ac.th


ดร.ขวัญชล หัสโยธิน